Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Thành thành công Gia Lai

10/09/2021 16:32

Công ty TNHH MTV Thành thành công Gia Lai Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau: