Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

10/09/2021 16:27

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau: