Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020 – 2021

10/09/2021 11:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020 – 2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã CK: SBT) như sau: