Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT

10/09/2021 09:24

Ngày 24/09/2018, SGDCK TP.HCM đã có quyết định số 372/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu NVT của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.   

Ngày 31/8/2021, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 của NVT. Theo đó, theo đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 của NVT là -13,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là -667,96 tỷ đồng

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu NVT sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.