Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan

13/09/2021 16:56

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau: