Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của BMI

13/09/2021 15:18

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của BMI như sau: