Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ NVCSH và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

13/09/2021 15:06

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ NVCSH và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 như sau: