Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan

13/09/2021 09:44

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan như sau: