Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty sở hữu dự án bất động sản

13/09/2021 09:42

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty sở hữu dự án bất động sản như sau: