Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2021

13/09/2021 09:36

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau: