Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để lập DSCĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

15/09/2021 17:17

 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để lập DSCĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: