Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

15/09/2021 15:33

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như sau: