Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

15/09/2021 12:08

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex (mã CK: TMS) như sau: