Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

15/09/2021 12:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau: