Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

15/09/2021 12:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã CK: GVR) như sau: