Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đào Thị Huyên

15/09/2021 11:57

Đào Thị Huyên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau: