Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2105

16/09/2021 16:24

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CVNM2105) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: