Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2101

16/09/2021 15:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10 (mã CK: CVRE2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: