Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN2101

16/09/2021 15:36

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CMSN2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: