Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

16/09/2021 10:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã CK: TTB) như sau: