Báo cáo đính chính thông tin về số lượng cổ phiếu đã giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

27/09/2021 16:52

Phạm Ngọc Sinh báo cáo đính chính thông tin về số lượng cổ phiếu đã giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau: