Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược đầu tư dự án với BII

27/09/2021 13:37

 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược đầu tư dự án với BII như sau: