Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

07/10/2021 16:26

Công ty Cổ phần Damsan thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau: