Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

07/10/2021 16:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau: