Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

07/10/2021 15:06

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau: