Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Hạn mức cho vay có TSĐB cho Hana Microfinance Limited (Myanmar)

07/10/2021 14:33

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Hạn mức cho vay có TSĐB cho Hana Microfinance Limited (Myanmar) như sau: