Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/10/2021 11:53

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: