Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/10/2021 11:48

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: