Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Trung Kiên

13/10/2021 17:20

Đặng Trung Kiên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành như sau: