Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thế Phương

13/10/2021 16:38

Hà Thế Phương thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần FECON như sau: