Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên năm 2021 trước và sau soát xét

13/10/2021 16:02

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên năm 2021 trước và sau soát xét như sau: