Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Gwenyth Ngọc

14/10/2021 16:32

Võ Gwenyth Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhưu sau: