Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHDB2103

14/10/2021 16:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08 (mã CK: CHDB2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: