Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2108

14/10/2021 16:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 (mã CK: CMSN2108) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: