Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2114

14/10/2021 16:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 (mã CK: CHPG2114) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: