Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CKDH2107

14/10/2021 16:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CKDH2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: