Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CNVL2104

14/10/2021 16:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 (mã CK: CNVL2104) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: