Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPDR2103

14/10/2021 15:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03 (mã CK: CPDR2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: