Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2111

14/10/2021 15:55

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (mã CK: CVHM2111) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: