Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC2106

14/10/2021 15:54

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11 (mã CK: CVIC2106) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau: