Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2109

14/10/2021 15:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A4 (mã CK: CMWG2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: