Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Louis Capital

22/10/2021 12:06

Công ty Cổ phần Louis Capital thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau: