Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật và điều chỉnh Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

16/11/2021 16:15

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật và điều chỉnh Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau: