Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/11/2021 16:14

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: