Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/11/2021 16:13

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: