Quyết định của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

16/11/2021 16:08

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo Quyết định của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử như sau: