Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Quyền

16/11/2021 10:35

Nguyễn Thị Quyền thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau: