Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và Người phụ trách kiểm toán nội bộ

17/11/2021 17:38

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và Người phụ trách kiểm toán nội bộ như sau: