Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trương Thanh Tâm

17/11/2021 16:51

Trương Thanh Tâm thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau: