Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đào Thị Kim Loan, Phạm Thanh Phong và Trần Văn Tập

18/11/2021 17:31

Đào Thị Kim Loan, Phạm Thanh Phong và Trần Văn Tập báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên như sau: